Documentatie

Deze handleiding legt het gebruik van Klimaatbestendige Stad Toolbox stapsgewijs uit.  De initiële setup en configuratie worden hierbij toegelicht. Meer gedetailleerde informatie over de tool vindt u  op deze website.

Ook zijn er vier korte instructie videos beschikbaar:

Daarnaast zijn alle maatregelen gebundeld in dit document: Handout.

Nieuwe functionaliteit KBS-toolbox (2020)

  • Voor de beschikbare wijktypen zijn beschrijvingen gemaakt inclusief een suggestie van een set toe te passen maatregelen. Deze beschrijvingen zijn te vinden via het Project instellingen scherm en de knop rechtsboven in het scherm.
  • Projectresultaten kunnen worden geëxporteerd als PDF. Deze functie is beschikbaar via het menu links boven en de optie Export en dan PDF te kiezen.
  • De eigenschappen van dezelfde soort maatregelen kunnen tegelijk veranderd worden. Selecteren van meerdere maatregelen kan door shift ingedrukt te houden en meerdere maatregelen aan te klikken of de muis met rechterknop ingedrukt te houden en een rechthook te maken. 
  • De kleur van type maatregelen in de kaart en de legenda aan de linkerkant kan worden aangepast door op de maatregel in de legenda te klikken en daarna een andere kleur te selecteren.

Korte handleiding

Lees, bespreek en accepteer eerst de disclaimer en auteursrechten. Alle deelnemers dienen te begrijpen en ermee in te stemmen dat de resultaten van de AST indicatief zijn en niet kunnen worden gebruikt voor definitief ontwerp en besluitvorming. Na het accepteren van de disclaimer en auteursrechten kunt u de tool gaan gebruiken.

Als u de AST voor de eerste keer wilt gebruiken, selecteert u Start nieuw project, als u al een opgeslagen project hebt, selecteert u OPEN BESTAAND PROJECT.

Kaartvenster

Het kaartvenster bevat verschillende knoppen om acties uit te voeren.

Project set up

Zoek eerst de locatie waar u een project wilt starten.

De kaart verschuift naar de geselecteerde locatie.

Zodra de juiste projectlocatie op de kaart is gevonden, tekent u het projectgebied in door met de knop die wordt aangegeven met het groene vierkand. De omtrek van het projectgebied kan worden getekend door op de hoekpunten van het projectgebied op de kaart te klikken en te voltooien door te dubbelklikken op het laatste punt van de omtrek.

Een projectgebied kan worden verwijderd met de prullenbakknop die in rood is aangegeven.

Zodra een projectgebied is getekend, verschijnt een knop VOLGENDE om door te gaan met de instellingen van het projectgebied.

Druk op "VOLGENDE" om door te gaan en alle parameters van het projectgebied in te vullen. Een korte uitleg over de opties kan worden getoond door op de i, informatieknop te klikken. U kunt nog niet naar de volgende stap gaan totdat u alle parameters heeft ingevuld.

Nadat alle parameters van het projectgebied zijn ingevuld, drukt u op VOLGENDE om zelf adaptatiedoelen in te voeren – voor zover u deze vooraf heeft vastgesteld. Maar ook kunt u op KLAAR drukken om door te gaan met het invoeren van maatregelen.

Nu kunnen adaptatiemaatregelen aan het projectgebied worden toegevoegd. Maatregelen kunnen op twee manieren worden toegevoegd:

- Druk op de +MAATREGEL onderaan het linker paneel om eerst de gewenste maatregel te selecteren en vervolgens de maatregel op de kaart te tekenen.

- Druk op de teken vlak-, lijn- of punt knop om eerst een vlak, lijn of punt te tekenen en een maatregel aan dit object toe te wijzen.

Als u op de knop +MAATREGEL drukt, verschijnt een overzicht van alle beschikbare adaptatie maatregelen.

Als u op de knop +MAATREGEL drukt, verschijnt een overzicht van alle beschikbare adaptatie maatregelen.

De lijst met maatregelen wordt gerangschikt op effectiviteit op basis van de eigenschappen van het projectgebied en het klimaatadaptatiedoel voor het projectgebied. 

Er is een zoekveld om naar een specifieke maatregel te zoeken. Met de knop 0-9 bovenaan de lijst worden de maatregelen geordend op de score die de selectie-assistent heeft berekend; maatregelen die naar verwachting goed toepasbaar zijn scoren hoog en komen bovenaan de lijst.

Met de knop A-Z kunt u de maatregelen ordenen op alfabetische volgorde. En de sterknop verplaatst voorkeursmaatregelen behorend bij het gekozen wijktype naar de bovenkant van de lijst. Ook kunt u maatregelen naar voren halen die gericht zijn op één bepaald adaptatiedoel. Als de knop blauw is, dan is deze actief.

Het getal onder de titel van de maatregel geeft de effectiviteit van een maatregel aan op basis van de eigenschappen van het projectgebied. De onderstaande pictogrammen geven aan welk klimaateffect de maatregelen bijdragen.

Klik op MEER INFORMATIE voor een nadere toelichting over een bepaalde maatregel. Als u op MEER INFORMATIE klikt, worden zowel het effect op de klimaatverandering, een korte beschrijving als een foto van de maatregel getoond.

Een maatregel kan worden geselecteerd door op de KIEZEN knop te klikken.

Vervolgens kunt u de maatregel op de kaart tekenen als vlak, lijn of punt. De tekenopties (vlak, lijn, punt) zijn afhankelijk van het gekozen type maatregel. Een vlak of lijn kan worden ingetekend door op de kaart op de hoeken van het vlak of de lijn te klikken. Het vlak of de lijn kan worden voltooid door te dubbelklikken op dezelfde locatie. Een punt kan worden toegevoegd door op de juiste locatie op de kaart te klikken.

Nadat een maatregel is geselecteerd en aan de kaart is toegevoegd, verschijnt het scherm met maatregelinstellingen. In dit scherm kunnen de diepte en het instroomgebied worden opgegeven. In het geval van een lijnmaatregel moet een breedte worden opgegeven en in het geval van een puntmaatregel moet een straal worden opgegeven. Voor alle instellingen zijn standaardwaarden (veel voorkomende waarde) ingevuld. Aanvullende informatie over de instellingen kunt u vinden door op de informatieknoppen (i)  te klikken.

Als u eerst een gebied, lijn of punt op de kaart wilt tekenen om locatie van een maatregel te ontwerpen, selecteert u eerst de knop teken, Vlak, Lijn of Punt in de linkerbovenhoek van het kaartvenster. Een vlak of lijn kan worden getekend door op de kaart te klikken op de hoeken van het vlak of de lijn toe te voegen. Het vlak of de lijn kan worden voltooid door te dubbelklikken op dezelfde locatie. Voor het toevoegen van een punt hoeft alleen op de juiste locatie te geklikt.

Nadat het element aan de kaart is toegevoegd, toont het linkerdeelvenster de optie KIES MAATREGEL om een ​​maatregel voor het gebied te selecteren.

Door deze optie te selecteren, wordt een soortgelijke lijst weergegeven als hierboven weergegeven. De lijst kan variëren afhankelijk van het feit of een gebied, lijn of punt is toegevoegd. Een maatregel kan worden toegewezen door op KIES MAATREGEL te klikken.

Na het kiezen van de maatregel wordt het eigenschappenvenster van de maatregel getoond. Nadat de juiste waarden zijn opgegeven, kan de maatregel worden voltooid door op GEREED te klikken.

Nadat een maatregel is toegevoegd, kunnen het type en de eigenschappen worden gewijzigd door de maatregel op de kaart te selecteren. Als u de vorm van gebieden, lijnen en punten wilt wijzigen, klikt u op de maatregel op de kaart en selecteert u vervolgens een van de hoeken van het element. Het hoekpunt wordt dan iets groter weergegeven en nu kunt dan het punt met de muis over de kaart verslepen. Er worden ook extra punten aan de lijn toegevoegd die kunnen worden verplaatst om nieuwe hoeken te maken.

De eigenschappen van dezelfde soort maatregelen kunnen tegelijk veranderd worden. Selecteren van meerdere maatregelen kan door shift ingedrukt te houden en meerdere maatregelen aan te klikken of de muis met rechterknop ingedrukt te houden en een rechthook te maken. 

Resultaten

Aan de rechterkant van de kaart worden de resultaten van toegepaste maatregelen gevisualiseerd. Deze zijn onderverdeeld in resultaten met betrekking tot klimaatadaptatie, kosten en waterkwaliteit.

De resultaten kunnen zowel grafisch als numeriek worden weergegeven.

En wilt u de resultaten van één enkele maatregel weten? Selecteer dan die ene maatregel door erop te klikken. In de numerieke weergave verschijnt nu onder elke totaalscore ook de uitkomst voor die betreffende maatregel.  Tenslotte kunt u een tabel met een overzicht van alle maatregelen krijgen door de knop TOON ALS TABEL aan te klikken.

Groene baten

De groene baten van maatregelen kunnen worden berekend door aan de rechterkant in het resultatenscherm te klikken op het blad-icoon.

Op het nu geopende tabblad kunnen, zodra het project gebied en minimaal 1 maatregel ingetekend is, de groene baten berekend worden. Als de berekening is voltooid, worden de groene baten voor het projectgebied getoond.

Wanneer er een maatregel wordt toegevoegd, verwijderd of aangepast dient de berekening opnieuw plaats te vinden.

Meer informatie over de Groene baten vindt u hier.

Ruimtelijk hittestress berekening

Het ruimtelijk effect van maatregelen op hittestress kan worden berekend door aan de rechterkant in het resultatenscherm te klikken op het zon-icoon.

Op het nu geopende tabblad kan, zodra het project gebied en minimaal 1 maatregel ingetekend is, het effect van de maatregel op de PET (Physical Equivalent Temperature) berekend worden. Als de berekening is voltooid, wordt het gemiddelde effect op het projectgebied getoond en kunnen de volgende berekende PET kaarten worden getoond: PET temperatuur in de huidige situatie, PET temperatuur in de nieuwe situatie en het verschil in PET.

Wanneer er een maatregel wordt toegevoegd, verwijderd of aangepast dient de berekening opnieuw plaats te vinden.

Meer informatie over deze ruimtelijke hittestress berekening vindt u hier.

Opslaan en exporteren van de resultaten

Vergeet nooit om de resultaten van uw werk op te slaan! Doet u dat niet dan zijn deze resultaten verloren. 

Resultaten kunnen worden opgeslagen via de menuknop in de linkerbovenhoek van de tool. Selecteer Project opslaan om het project op te slaan. Een bestand (.json) wordt opgeslagen in de standaard downloadmap van uw computer. Dit kan op de lokale computer of een aangesloten netwerklocatie zijn. Met andere woorden niet in de cloud.

Het project kan worden geopend door de optie Project openen te selecteren in hetzelfde menu in de linkerbovenhoek. Selecteer vervolgens het .json-bestand op uw lokale computer.

Exporteren GIS-formaat en tabelvorm

Om een project te exporteren, selecteert u "Project exporteren" in het menu. Een project kan worden geëxporteerd in CSV (Comma Separated Values-bestand) formaat dat kan worden geopend in een spreadsheetprogramma en in GEOJSON-formaat die kan worden geopend in GIS-software. Houdt er rekening mee dat geëxporteerde gegevens niet kunnen worden geopend door de Klimaatbestendige stad toolbox.

Exporteren als PDF

Ook kan het project worden geëxporteerd als PDF, zodat u een overzicht kunt afdrukken van het plan dat u heeft gemaakt.

Kaartlagen

U kunt extra kaartlagen weergeven door te klikken op:

Wanneer deze knop is geselecteerd, kunnen verschillende lagen worden gekozen om op de kaart weer te geven, vergelijkbaar met de lagen hieronder.

Extra kaartlagen kunnen door de gebruiker worden toegevoegd door op de knop VOEG LAGEN TOE te klikken. Deze kaartlagen dienen op een GIS-server te staan en toegankelijk te zijn via WMS, WMTS of arcrest. Een meer uitgebreide beschrijving is hier.te vinden.

Wanneer een legenda beschikbaar is op de GIS-server, wordt de legenda van de actieve lagen weergegeven in de rechterbovenhoek van het kaartvenster

Projectinstellingen

U kunt toegang krijgen tot projectinstellingen via de menuknop in de linkerbovenhoek of via de instellingen knop in de rechterbovenhoek van het scherm.

Het is nog steeds mogelijk om de parameters of de vorm van het projectgebied aan te passen in het instellingenmenu.

 Bovendien kunnen adaptatiedoelen worden ingesteld op het tabblad PROJECTDOEL. Hier kunnen gewenste adaptatiedoelen (KPI's) voor het projectgebied worden ingesteld en de relevante (KPI's) worden geselecteerd voor weergave in het tabblad Resultaten (rechts van het kaartvenster). De projectdoelstellingen zijn onderverdeeld in dezelfde categorieën als in de resultaten (Klimaat, Kosten en Waterkwaliteit). Een meer uitgebreide beschrijving over het vaststellen van adaptatiedoelen kan hier worden gevonden.

Loading...